Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Crna Gora ima preko 160 000 pay-TV pretplatnika

Prema podacima Agencije za elektronske medije Crne Gore, na kraju maja ove godine, broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih (KDS/MMDS/DTH/IPTV/mobilna) platformi sa uslovnim pristupom iznosio je 160.466. U poređenju sa brojem priključaka na kraju marta 2014. godine bilježi se pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka u Crnoj Gori za period od dva mjeseca uvećan je za 3.727 ili 2,38%.

Na kraju posmatranog perioda, 17,62% domaćinstava u Crnoj Gori koristilo je samo zemaljski (analogni/DVB-T2) tj. „besplatan" prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih 82,38%.

Posmatrajući samo učešće nezemaljskih platformi, IPTV sa učešćem od 39,91% je na liderskoj poziciji na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njom slijedi DTH distribucija sa 32,20%, KDS (15,83%), MMDS (12%), i mobilna platforma sa učešćem od 0,06%.

U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 9,91€ (najviše 11,14€, najniže 6,05€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 63 televizijskih kanala (najviše 93, najmanje 40). Šest operatora nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatora svojim korisnicama nude 3, odnosno 14 radijskih kanala. Tri operatora nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostalih pet operatora u prosjeku nude 6 dodatnih paketa (najviše 8, najmanje 4). Prosječna cijena dopunskog paketa je 4,40€ (najviše 18,90€, najniže 2,54€).

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su sportski i filmski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paketi na teritoriji Crne Gore su PINK paketi sa 28%, ARENA sportski paket sa 22%, te HBO 24%. Šest od osam operatora u dijelu ili cijeloj zoni servisa distribuira radio i TV programe do krajnjih korisnika u digitalnoj tehnologiji. Iako većina operatora nudi i mogućnost prijema određenog broja TV
programa u visokoj rezoluciji (HDTV) procenat korisnika koji se opredijelio za ovu mogućnost je relativno mali i iznosi 1,77% u odnosu na ukupan broj prodatih dopunskih paketa.

Dva operatora pružaju mogućnost da korisnici pristupe uslugama posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale. Na ovakav način moguć je pristup određenom broju radio i TV programa iz ponude operatora. Ovim uslugama kod jednog operatora korisnici pristupaju besplatno, dok je kod drugog operatora ova usluga u eksperimentalnoj fazi i trenutno besplatna za sve korisnike. Posmatrano u odnosu na ukupan obim pruženih usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika, tj. ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga, mjesečno u prosjeku, za njih izdvaja 10,83€.

Nema komentara